TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Trở thành “Thương hiệu Quốc gia” và Doanh nghiệp nhựa vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Khẳng định Tinh thần Việt – Trí tuệ Việt – Thương hiệu Việt

Giá trị cốt lõi

Năng động – Hiệu Quả – Hài hòa lợi ích.