Tiến hành cấp định mức nước sinh hoạt trên ứng dụng VNelD

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cùng các đơn vị cấp nước thành viên đang đẩy mạnh kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước sinh hoạt bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài viết liên quan