Ứng dụng công nghệ trong phát triển bền vững

Thông qua những giải pháp tích cực và đồng bộ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị cấp nước thành viên đã hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm; tiến tới giảm thất thoát, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Các bài viết liên quan